Zajištění povolení stavby

povoleni

 

Nabídka našich služeb:

 • předjednání investičního záměru s dotyčnými osobami

 • vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí

 • legalizace staveb, bourací povolení

 • zastupování investora vůči třetím osobám ( místním úřadům, projektantům, dodavatelům stavby)

 • zabezpečení stavebního dozoru

 • zabezpečení finančního a daňového poradenství v oblasti nemovitostí

 

Potřebná povolení před stavbou

Územně plánovací informace

Územně plánovací informace slouží k poskytnutí předběžné  informaci o:

 • podmínkách využívání a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace

 • podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů

 • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů

 • podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

Územní rozhodnutí

Dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb. se jedná o díl 4 Územní rozhodnutí. Předmětné jsou paragrafy - §76 až §79 a §92 až §95.

Rozhodnutí stavebního úřadu, který definuje umístění stavby v území pro které je vydán územní, či regulační plán. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a vyjádření dotčených orgánů státní zprávy a správců technické infrastruktury. Územní rozhodnutí stanoví závaznou velikost a polohu stavby v území. Vydané územní rozhodnutí platí 2 roky od nabytí právní moci.

Územní řízení je zahájeno dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Stavby bez ohlášení

Dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb. se jedná o část čtvrtou (stavební řád) hlavu 1, díl 1 Povolení a ohlášení. Předmětný je paragraf - §103.

Jedná se o stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které svým rozsahem a náročností patří mezi menší. Stavebník je může realizovat, aniž by svůj záměr ohlašoval příslušnému stavebnímu úřadu.

 Jsou to například

 • stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, bez pobytových místností, vybrané stavby pro zemědělství, plnění funkcí lesa, stavby pro chovatelství, zimní zahrady, přístřešky – vždy s předepsaným omezením velikosti

 • vybrané stavby technické infrastruktury a doprovodných technických zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání

 • stožáry, antény a jiná zařízení, splňující předepsané podmínky

 • zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení

 • udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou

 • terénní úpravy a zařízení malého rozsahu

 • stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby

Přesný popis staveb včetně požadovaných omezení zákon 183/2006 Sb. část čtvrtá, hlava 1, díl 1, paragraf - §103

Ohlášení stavby rodinného domu

Ohlášení stavby vyžadují například: Stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemím podlažím do hloubky 3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
Podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 3m, pokud nejsou vodním dílem.
Stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m.
Větrné elektrárny do výšky 10m a jiné.

Přílohy ohlášení

 • doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
 • projektová dokumentace

Ohlášenou stavbu, udržovací práce nebo zařízení může stavebník provést jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.

Stavební povolení rodinného domu

Stavební povolení stavby je výsledkem Stavebního řízení. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, i pro její užívání. Stanoví, fáze výstavby které stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby.

Sloučené řízení

Stavební úřad může podle správného řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.

Účastníci stavebního řízení

 • stavebník

 • vlastník stavby

 • vlastník pozemku, na kterém má být stavba provedena, není-li stavebníkem

 • vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena

 • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno

 • ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno

Žádost o stavební povolení

K žádosti stavebník připojí:

 • doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu

 • projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou

 • plán kontrolních prohlídek

 • závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, pokud je stavebník obstaral předem

Proces stavebního řízení

Stavební úřad přezkoumá žádost a připojené doklady:

 • je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, - je projektová dokumentace úplná, přehledná, zda byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu

 • je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem

 • předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány státní správy

Přerušení řízení

Zjistí-li stavební úřad, že v projektové dokumentaci nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, projektová dokumentace není v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy, s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, vyzve stavebníka k odstranění uvedených nedostatků a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.

Zahájení stavebního řízení

Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dní před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto.

Vydání stavebního povolení

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Platnost stavebního povolení

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Platnost stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Partneři